GÜMRÜK VE LOJİSTİK ÇALIŞMA GRUBU

YENİ GÜMRÜK KANUNU TASLAĞI’NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ OLUŞTURULARAK, DOSYA HALİNDE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLETİLDİ.

Yeni Gümrük Kanunu Taslağını,  mevzuatımızı Avrupa Birliği  ‘Gümrük Kodu’na uyumlu hale getirmenin  yanı sıra, kendi ihracatçımız lehine gümrük uygulamalarında “ticaretin kolaylaştırılması ve maliyetlerin düşürülmesi suretiyle ihracatta rekabet gücünün yükseltilmesi” yolunda yapılması gereken düzenlemeler için de önemli bir fırsat olarak görmekteyiz.

Taslağın AB müktesebatına uyum anlayışıyla hazırlandığı, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik uygulamalara cevaz verecek biçimde düzenlemelere de yer verilmeye çalışıldığı, ancak özellikle cezaların orantısız ve yüksek olduğuna yönelik eleştirileri ortadan kaldırmadığına vurgu yapmak istemekteyiz. Cezaların “hatalar” ile “kötü niyetli fiiller”i ayıracak biçimde düzenlenmesi ve ölçülü olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu kapsamda Gümrük Kanunu Taslağı’nın iş hayatından gelen öneriler dikkate alınarak;  güvene dayalı, denetlenebilir ve şeffaf bir gümrükleme yapısına geçilmesinin mevzuatsal altyapısını oluşturacak biçimde revize edilmesinin, Ticaret Bakanlığı Koordinasyonunda yürütülen Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu çalışmalarına da ivme kazandıracağına inanmaktayız. Bu kapsamda kanun taslağındaki maddeler bazında hazırladığımız öneriler 10 sayfalık dosya halinde Bakanlığa iletilmiştir.