ANASAYFA

TÜZÜK

TÜRKİYE DIŞ TİCARET DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

Madde 1 - Derneğin Adı ve Merkezi:
Türkiye'de dış ticaret alanında faaliyet gösteren kuruluşları bir araya getirmek, aralarında bilgi alışverişi, dayanışma ve eşgüdüm sağlamak, bu yoldan dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak üzere "TÜRKİYE DIŞ TİCARET DERNEĞİ" adlı bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı "TURKTRADE" dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Madde 2 - Derneğin Amacı:
Derneğin amacı, dış ticaret alanında faaliyet gösteren; dış ticaret şirketlerinin, finans kuruluşlarının, nakliye ve lojistik firmalarının temsilcilerini bir araya getirerek, ülkemizin dış ticaretini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmaktır. Dernek siyasetle uğraşmaz; kar ve kazanç paylaşma gayesi gütmez.

Madde 3 - Derneğin Faaliyetleri:
Dernek, amacı olan dış ticareti geliştirmeye yönelik olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 • a) İhracatı geliştirecek çalışmalar yapar, üyelerinin bu konudaki çalışmalarını eşgüdümler.
 • b) Dış ticaret faaliyetlerinde karşılaşılan sorunları tespit ederek, bunların çözümü için uygun öneriler hazırlar ve ilgili makamlara sunar.
 • c) Dış ticaretle ilgili araştırmalar yapar, iç ve dış piyasalarla ilgili her türlü ticari enformasyon ve istatistiki verileri toplar, bu bilgileri üyelerine ve ilgililere ulaştırır.
 • d) Dış ticaret ile ilgili kurs ve benzeri eğitim çalışmaları yapar; ülkemizin ihracatını ve ihracat potansiyelini iç ve dış piyasalarda tanıtmak üzere sergi, fuar gibi tanıtım faaliyetler düzenler; seminer, konferans, açık oturum gibi kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları yapar; yarışmalar açabilir; yurtdışından gelen veya yurtdışına giden ticaret heyetleri düzenler.
 • e) Dış ticaret konusunda mevcut veya ileride çıkacak kanun, kararname, tüzük, tebliğ, kalkınma planı ve programı gibi düzenleyici kuralları izler, değerlendirir ve bu hususlarla ilgili Dernek görüş ve önerilerini ilgili kamu ve özel kesim organlarına duyurur. Derneğin faaliyet alanı ile ilgili konularda kamu ve özel kesim kuruluşlarıyla ilişki kurar ve bunların çalışmalarına katılır.
 • f) Gayrimenkuller edinebilir ve gereksiniminden fazlasını satabilir.
 • g) Amacı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir, temsilci gönderebilir veya bu kuruluşlarda üyelerini temsil edebilir; oluşturulacak platformlara katılabilir.
 • h) Çalışma alanına giren konularda bilirkişilik ve hakemlik yapabilir.

Madde 4 - Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:

 • a) Üye Olma:
  Türkiye'de dış ticaretle ilgili kuruluşların yetkili temsilcileri, her kuruluştan en fazla iki kişi olmak üzere, Dernek amaçlarını benimsediklerini ve ödenmesi gerekli aidatı yükümlendiklerini bildiren bir dilekçe ve mevcut Dernek üyelerinden en az ikisinin referansı ile Derneğe başvururlar. Dernek kurma hakları kısıtlanmamış ve Dernek amaçlarını gerçekleştirmeye ve faaliyetlere katkıda bulunmaya uygun niteliklere sahip olan yetkili temsilciler, Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe üye olabilirler. Üyeler Derneğe girişte 1.000.-YTL giriş aidatı öderler.
  Yönetim Kurulu üyelik başvurularını en geç 30 gün içinde karara bağlar ve neticeyi ilgiliye yazılı olarak bildirir. Üyeler her yıl 3.000.- YTL, iki üyeyle temsil edilenler 3.500.- YTL yıllık aidat öderler. Bu aidatlar günün koşullarına uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Yıllık aidatlar peşin veya dört eşit taksitte Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında tahsil edilebilir.
  Türk dış ticaret hayatında temayüz etmiş ve Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunmuş gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye alınabilir. Ancak bu üyeler aidat ödemezler, Dernek organlarında görev alamazlar ve Genel Kurulda oy kullanamazlar.
 • b) Üyeliğin Sona Ermesi:
  Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyelikten istifa ettiğini bildiren kişi veya kuruluşun yazılı dilekçesi üzerine kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.
  Üye aidatını, Yönetim Kurulu'nun yazılı uyarısına rağmen ödemeyen ve ödememekte ısrar edenler, Dernek Tüzüğü'ne ve amacına aykırı hareket edenler, Derneğe üye olma haklarını yasal olarak kaybettiği anlaşılanlar ile bir kuruluşu temsilen üye olanlardan görevli olduğu kuruluşla temsil ilişkisinin kesildiği yazılı olarak Derneğe bildirilip, üyelik ilişkisini bir başka kurumu temsilen yeniden tesis etmeyenler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve kayıtları silinir. Üyelikten çıkarılan üyenin Genel Kurul'da itiraz hakkı saklıdır.

Madde 5 - Derneğin Organları:
Derneğin organları şunlardır:

 • a) Genel Kurul
 • b) Yönetim Kurulu
 • c) Denetim Kurulu

Madde 6 - Organlarda Üyelik:
Genel Kurul'da organlara asil üyeler ile birlikte yedek üyeler de seçilir. Organlardaki üyeliği herhangi bir sebeple sona eren asil üyelerin yerine sırası ile en çok oy almış yedek üyeler çağırılır.

Madde 7 - Genel Kurul:
Genel Kurul, Derneğe kayıtlı asil üyelerden teşekkül eder. Genel Kurul'da her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

Madde 8 - Toplantı Zamanı:
Genel Kurul iki yılda bir defa Şubat ayı içersinde olağan toplantısını yapar. Genel Kurul ayrıca Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun çağrısı ile toplanır.

Madde 9 - Toplantıya Çağrı Usulü:
Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul'a katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı, ya da elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, 60 günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 10 - Toplantı Usulü:

 • a) Toplantı Yeter Sayısı
  Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 • b) Toplantının Yapılış Usulü
  Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.
  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından toplantı açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere açık oy ve oy çokluğuyla bir başkan, bir başkan vekili ve bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Dernek organlarını oluşturmak üzere yapılan seçimler gizli oy, açık sayım usulü ile yapılır.
  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Genel Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır.
  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan vekili ve yazman tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

Madde 11 - Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri:
Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar organıdır. Genel Kurul toplantılarında önceden gündemde belirtilmiş bulunan konular görüşülür ve karara bağlanır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurul'un başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 • a) Dernek hesaplarını da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunu görüşüp karara bağlamak ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu ayrı ayrı ibra etmek,
 • b) Derneğin gelecek faaliyet dönemini kapsayan tahmini bütçesini görüşüp karara bağlamak,
 • c) Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek,
 • d) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan diğer hususları görüşüp, karara bağlamak,
 • e) Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından gündeme alınması istenen hususları ve yapılan önerileri görüşüp, karara bağlamak,
 • f) Ana tüzükte değişiklik yapmak,
 • g) Gerekirse Derneğin feshi ve tasfiyesi hakkında karar vermek ve bir tasfiye komisyonu oluşturmak,
 • h) Derneğin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için Yönetim Kuruluna gerekli göreceği genel direktifleri vermek,
 • i) Derneğe gerekli taşınmaz malların alınması veya satılması hususunda Yönetim Kurulu'na genel yetki vermek,
 • j) Dernek üyelerinin Dernekten çıkarılmaları hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilen ihraç kararlarına yapılan itirazları görüşmek,
 • k) Ana tüzüğün diğer maddelerinde bildirilen yetkileri kullanmak.

Madde 12 – Genel Kurul Sonuç Bildirgesi:
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Ekler şunlardır:

 • a) Divan başkanı, başkan yardımcısı ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
 • b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği.

Genel Kurul Sonuç Bildirimleri, dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Ancak bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

Madde 13 - Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre için gizli oyla seçilen 11 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye, Yönetim Kurulu toplantılarına bizzat katılır. Gelmeyen üye, temsilci veya başka bir üyeyi vekil etmek suretiyle toplantıya katılamaz veya oy kullanamaz.

Madde 14 - Toplantı Zamanı:
Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa Başkan'ın, o bulunmadığı takdirde Başkan Vekilinin çağrısı ile toplanır. Mazeretli olmaksızın arka arkaya üç oturum gelmeyen üyenin Yönetim Kurulu üyesi sıfatı kendiliğinden düşer.

Madde 15 - Toplantı Yönetimi:
Yönetim Kurulu ilk oturumda kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili ile bir Sayman seçer. Yönetim Kurulu görüşmelerini Başkan veya mazereti halinde Başkan Vekili yönetir. Yönetim Kurulu kararları üyelerce imzalanarak, usulüne uygun şekilde saklanır.

Madde 16 - Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:
Dernek Yönetim Kurulu toplantılarında, üyelere önceden bildirilmiş bulunan gündem maddeleri görüşülür ve karara bağlanır. Yönetim Kurulu'nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 • a) Çalışma programını görüşüp, karara bağlamak,
 • b) Genel Kurul'a sunulacak çalışma raporunu ve tahmini bütçeyi görüşmek ve karara bağlamak,
 • c) Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantısına karar verip, toplantıları gerçekleştirmek,
 • d) Bütçe fasılları arasında gerekli gördüğü nakilleri yapmak,
 • e) Dernek teşkilatını kurup personel tayini, ücretleri, terfi, tecziye ve benzeri personel işlerini karara bağlamak,
 • f) Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından görüşülmesi istenen ve gündeme alınan konuları görüşüp karara bağlamak,
 • g) Derneği resmi ve hususi merciler nezdinde idari, mali, adli ve mesleki hususlarda temsil etmek.
 • h) Bu ana tüzüğün uygulanması için gerekli gördüğü yönetmelikleri hazırlamak.
 • i) Gereği halinde Dernek üyesi olan ve olmayan kimselere muayyen hususların takibi için temsil yetkisi, davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan feragat veya davayı kabul etmek, idari, adli, mali ve icrai takibat yapmak veya yaptırmak.
 • j) Gerekli gördüğü hallerde Dernek üyelerini danışma niteliğinde toplantıya çağırmak.
 • k) İş ve meslek kolunun ortak sorunları için üyeleri arasında veya dışardan uzmanlardan oluşan çalışma gurupları kurmak; platformlara katılmak veya oluşturmak.
 • l) Mevzuat hükümleri ile bu ana tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak ve gerekli kararları almak.
 • m) Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri, yetki süresini de belirtmek suretiyle tespit etmek,
 • n) Dernek faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli demirbaş, büro malzemesi ve taşıt aracı ihtiyacını tespit ederek, bütçe imkanları için teminini sağlamak.
 • o) Uluslararası işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde bu yönde faaliyette bulunulmasına ve gerekirse yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, kuruluş veya üst kuruluşlara katılınması için gerekli girişimlerde bulunmak,
 • p) Dernek üyelerinden yükümlülüklerini yerine getirmeyenler veya Dernek amaçlarına aykırı hareket edenleri uyarmak ve gerekirse üyelikten çıkarmak.
 • r) Dernek faaliyetleri ile gelir-gider işlemlerinin sonuçlarını gösteren ve her yılın Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesi gereken Dernek Beyannamesini görüşüp, onaylamak.

Madde 17 - Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması:
Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi Dernek üyeleri arasından üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul'u toplamakla görevlendirir.

Madde 18 - Denetim Kurulu ve Görevleri:
Derneğin denetleme organıdır. Üyeler arasından Genel Kurul'ca gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.
Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 19 - Dernek Başkanı:
Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Derneğin de başkanıdır. Başkan Derneği yurt içinde ve dışında temsil eder. Başkanın mazereti halinde Başkan Vekili veya Genel Sekreter Derneği temsil eder.

Madde 20 - Genel Sekreter:
Aşağıda belirtilen görev ve yetkileri kullanmak üzere Yönetim Kurulu'nca Derneğe bir Genel Sekreter tayin edilir. Genel Sekreterin tayini gibi, görevden alınması, ücretinin tespiti ve terfisi gibi işlemlere Yönetim Kurulu yetkilidir.
Genel Sekreter'in başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

 • a) Dernek bürosunu yönetmek, her türlü yazışmaları idare etmek, ilgili yayınları derlemek ve bunlar hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek. Dış ticarete ilişkin düzenleyici kuralları izleyip gerekenleri üyelere duyurmak.
 • b) Dış talepleri ve diğer ticari enformasyonu üyelere duyurmak.
 • c) Dernek hesaplarını devamlı denetlemek.
 • d) Dernek organlarının kararlarını yürütmek.
 • e) Yönetim Kurulu Başkanı'na danışarak Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak.
 • f) Her ay düzenlenecek gelir-gider dengesini Yönetim Kuruluna sunmak.
 • g) Derneğe üye kaydı için gerekli işlemleri yapmak.
 • h) Aidatların ve sair gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak.
 • i) Bu ana tüzüğün diğer hükümleri ile verilmiş olan sair yetkileri kullanmak, görevleri yapmak ve çıkarılacak yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak.
 • j) Üyelerle ilişkilerin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Madde 21 - Derneğin Gelirleri:

 • a) Üyelik aidatları,
 • b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango. eğlence. konser, konferans, seminer, kurs ve benzeri eğitim faaliyetleri, tanıtım hizmetleri ile benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • d) Bağışlar ve yardımlar.

Madde 22 – Alındı Belgeleri:
Alındı Belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şekil ve usul şartlarına uygun olarak bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlarda yürürlükte bulunan Dernekler Yönetmeliğinin hükümleri esas alınır.
Alındı Belgeleri, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir ve teslim edilir.
Alındı Belgelerinden kaybolan veya çalınan olursa, durum bir tutanakla tespit edilip, derhal il dernekler müdürlüğüne bildirilir.
Alındı belgelerini teslim alacak kişilerle bunların yetki belgeleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 23 - Gelir ve Giderlerde Usul:
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
Hesap dönemi bir takvim yılı olup 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

Madde 24 - Defter ve Kayıtlar:
Dernek aşağıda belirtilen defterleri tutar:

 • a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 • b) Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları, tarih ve numarası ile bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • d) İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 • e) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
 • f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Tüm defterler Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

Madde 25 – Defterlerin Tasdiki:
Derneğin tutmakla yükümlü olduğu defterler İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

Madde 26 - Toplanan Gelirlerin Saklanması:
Dernek adına gelir toplamakla yetkili ve görevli kişiler tahsil ettikleri paraları Dernek hesabının bulunduğu bankaya üç gün içinde yatırırlar. Dernek kasasında bulundurulacak para miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 27 - Zamanında Ödeme Yapılmaması:
Üyelik aidatını ve Derneğe olan diğer mali yükümlülüklerini tespit edilen esaslar dairesinde ve zamanında ödemeyen üyeye yazı ile ihtarda bulunulur. Borcun gecikme sebebini kabul veya reddetmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Yazılı uyarıya rağmen borcun ödenmemesi veya kabul edilebilir bir özür bildirilmemesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından üyenin üç ay için Dernek ile ilişiği geçici olarak kesilir ve üye Derneğin faaliyetlerine katılamaz.

Madde 28 - Harcamalar:
Derneğin harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Genel Sekreter bu kararları yürütür. Her çeşit gider için belge şarttır.

Madde 29 – Derneğin Borçlanması:
Derneğin, nakit akışındaki aksamalar nedeniyle kısa vade borçlanma gereğinin hasıl olduğu durumlarda, borcun tutarı, vadesi, faizi ve geri ödeme şartları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 30 - İlzam Yetkisi:
Yönetim Kurulundan iki üyenin veya bir üye ile Genel Sekreterin müşterek imzaları Derneği ilzam eder.

Madde 31 - Taşınmaz Mal Edinme:
Dernek, ikametgahının yanı sıra amaç ve faaliyetlerine gerekli olan taşınmaz mallara sahip olabilir. Taşınmaz mallara, satın almak, bağış ve vasiyet yolu ile sahip olunabilir. Taşınmaz mallara sahip olunmasından ve Dernek adına tapuya tescil edilmesinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine gerekli bildirimde bulunulur.
Taşınmaz mallar Genel Kurul'ca verilecek yetkiye dayanılarak Yönetim Kurulu tarafından satın alınır.

Madde 32 - Taşınır Mal Edinme:
Dernek, faaliyetlerini gerektirdiği büro eşyası, makineleri ve taşıt araçlarını Yönetim Kurulu kararı uyarınca satın alır; telefon, faks ve internet abonelikleri tesis edebilir; gerekli görülen durumlarda gene Yönetim Kurulu kararı ile taşınır malları devredebilir, satabilir.

Madde 33 – Derneğin İç Denetimi:
Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 34 - Tüzük Değişikliği:
Tüzükte değişiklik Genel Kurul'un olağan ve olağanüstü toplantısı gündemine konulmak ve makul süre önce değişiklik önerileri yazılı biçimde üyelere bildirilerek yapılabilir. Toplantı Genel Kurul'un yapılmasına yeterli sayı ile açılır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu ise, toplantıya katılan üyelerin 2/3 'nün oyudur.

Madde 35 - Tüzükte Açık Hüküm Bulunmayan Haller:
Bu Tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ile Medeni Kanunun Birinci Kitabı, İkinci Bölümündeki “Dernekler” kısmı hükümleri uygulanır.

Madde 36 - Geçici Yönetim Kurulu:
Kuruluşu takip eden Dernek Tüzüğünün gazetede yayınlandığı günden itibaren altı ay içinde toplanacak ilk Genel Kurul toplantısında yapılacak seçimlere kadar dernek işleri, geçici olarak, kurucu üyeler arasından seçilecek geçici Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Geçici Yönetim Kurulu seçimli yönetim kurulunun yetkilerine sahiptir. Aralarında görev bölümü yaparlar. Yasa uyarınca Kaymakamlığa verilen matbu Dernek Kuruluş Bildiriminde Geçici Yönetim Kurulu Yasası'nın istediği şekilde bildirilmiş olur.

Madde 37 - Derneğin Feshi, Tasfiyesi ve İnfisahı:
Derneğin tasfiyesi için Genel Kurul'a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin Genel Kurul toplantısına katılması, katılan bu üyelerin de üçte ikisinin fesih kararı şarttır. Bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci kez toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Bu kere katılanların üçte ikisinin çoğunluğu ile karar alınır. Derneğin feshine karar verildiği takdirde, tasfiye sonunda bütün para ve malları Türk Eğitim Vakfına verilmek üzere Genel Kurul'ca seçilen üç üyeden oluşan bir komisyonun vereceği rapor ve buna uygun olarak yapacakları devir ve teslim işlemleri ile tasfiye son bulur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mülki amirliğe beş gün içinde yazı ile bildirilir.
Dernek aciz haline düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya yeterli üye sayının bulunamaması sebebi ile üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde infisah eder ve tasfiye yukarıdaki şekilde yapılır.